جلسه کمیته تائیدصلاحیت روزچهارشنبه ۹۸/۴/۱۹درسازمان کاراستان قزوین

جلسه کمیته تائیدصلاحیت امروز  ۹۸/۴/۱۹درسازمان کاراستان باحضورکلیه اعضا تشکیل وپرونده شرکت های ذیل موردتائیدقرارگرفت :
البرزآتی سازعصر
نیروپژوهان کاسپین
اندیشه سبزکمندکاسپین
پیمان آوران رسالت
توسعه پردازان آرمان رسا

تاریخ :

1398/04/19

منبع :