جلسه مشترک انجمن صنفی شرکت های خدماتی بامدیرکل محترم سازمان تامین اجتماعی استان

جلسه مشترک رئیس ودبیرانجمن صنفی شرکتهای خدماتی بامدیرکل محترم سازمان تامین اجتماعی درخصوص دریافت لیست بیمه پیمانکاران بدون پرداخت وجه ازسوی واگذارنده پیمان وقول مساعد مدیرکل محترم سازمان جهت همکاری بامعرفی انجمن درخصوص دریافت لیست پیمانکاران محترم .
دبیرخانه انجمن

تاریخ :

1398/04/31

منبع :