آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی وفوق العاده انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی استان قزوین

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم انجمن می رساند مجمع عمومی عادی وفوق العاده انجمن برگزار می گردد.لذا از کلیه اعضای انجمن صنفی دعوت میگردد با در دست داشتن برگ نمایندگی شرکت خود راس ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.ضمنا متقاضیان عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن صنفی که حایز شرایط ماده 32 اساسنامه اصلاحی مورخ 89/07/19 می باشند تقاضای خود را تا تاریخ 98/08/18 به دبیر خانه انجمن صنفی تحویل و رسید دریافت نمایند.

زمان:98/09/4 دوشنبه ساعت 17 الی 20

در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت اول مجمع نوبت دوم در مورخ 98/09/27 در همان مکان برگزار میگردد.

مکان:قزوین-فلکه جانبازان-بلوارشهید مطهری-نرسیده به نوروزیان-انجمن حمل و نقل

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده(17 الی18)

1-اصلاح اساسنامه ماده 25 بند 7

دستور جلسه مجمع عمومی عادی(18 الی20)

1-ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره،مالی و بازرس انجمن

2-اظهار نظر اعضای مجمع در خصوص گزارش های ارائه شده

3-برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن

هیات مدیره انجمن

تاریخ :

1398/08/13

منبع :