جلسه کمیته تائیدصلاحیت روزچهارشنبه ۹۸/8/2۹درسازمان کاراستان قزوین

جلسه کمیته تائیدصلاحیت امروز  98/8/29درسازمان کاراستان باحضورکلیه اعضا تشکیل وپرونده شرکت های ذیل موردتائیدقرارگرفت :

کارستان دوم

شاه بلوط  قزوین

سفرراحت قزوین

پیشروصنعت اروند

پارسامهرماهان

 

تاریخ :

1398/08/29

منبع :