برگذاری کلاسهای آموزشی ویژه مدیران شرکتهای خدماتی

سومین روزکلاسهای آموزشی مدیران شرکتهای خدماتی همراه باآزمون روزپنجشنبه 30/8/98 ارساعت 8/30 الی 13 درسالن اجتماعات سازمان کاراستان برگذارمیگردد.

تاریخ :

1398/08/29

منبع :