نتیجه آرای کاندیداهای مجمع عمومی ۴آذرماه

هیات مدیره به ترتیب حروف الفبا:

آقای آهنی ۴۵
آقای اسدی ۴۵
آقای جوانی ۵۲
آقای خلیلی ۴۱
آقای قیداری ۵۶
آقای قاسمی ۴۵
آقای مهدی آبادی ۵۲

بازرسی به ترتیب حروف الفبا:

آقای رضی ۴۶
آقای مومنی ۱۰
خانم قبادی ۲

تاریخ :

1398/09/07

منبع :