تشکیل جلسه کمیته تائیدصلاحیت استانیدرسازمان کاراستان

جلسه کمیته تاییدصلاحیت استانی روز یک شنبه ۹۸/۱۱/۶ درسازمان کاراستان تشکیل وتعداد۱۰ پرونده موردرسیدگی قرارگرفت

شرکتهای تاییدصلاحیت شده عبارتنداز:

آرین بازیافت

سپیده تجارت البرز

عمران میلادکاسپین

سبزکاران آریاپاک

یکتاسفرقزوین

دشت سبزگسترتاک--

دبیرخانه انجمن


 

تاریخ :

1398/11/07

منبع :