تسلیت به عضومحترم هیئت مدیره انجمن جناب آقای خلیلی

کل من علیها فان

جناب آقای خلیلی مصیبت وارده رابه حضرتعالی وخانواده محترم اخوان درویشوندصمیمانه تسلیت عرض نموده وازخدامندمتعال برای آن مرحوم رحمت الهی وبرای شما صبرآرزومندیم

هیئت مدیره انجمن

تاریخ :

1398/11/17

منبع :