تشکیل پرونده تاییدصلاحیت شرکتهای خدماتی ازاول خردادماه

 بدینوسیله به استحضارهمکاران محترم میرساند جهت تمدید گواهی تاییدصلاحیت که ازتاریخ  بهمن ماه سال 98 به دلیل شیوع ویروس کرونا تاپایان خردادماه تمدیدگردیده بود، دبیرخانه انجمن آماده تشکیل پرونده بادردست داشتن مدارک فوق میباشد . باتقدیم احترام قیداری

تاریخ :

1399/02/30

منبع :