ضوابط جدید صدور چک از ۲۲ آذر

 


روابط عمومی بانک مرکزی:

🔹 ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

🔹 تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن در «سامانه صیاد» ثبت کنند.

🔹 به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان به تائید اطلاعات چک دریافتی اقدام می‌کند.

🔹اگر دریافت‌کننده چک متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید ‌برای وی فراهم است.

تاریخ :

1399/09/15

منبع :