با تصویب شورای عالی کار ؛ حداقل دستمزد کارگران 39 درصد افزایش یافت

شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 1400 را با 39 درصد افزایش نسبت به سال 99، به غیر از سایر مزایای مستمر 26 میلیون و 554 هزار و 935 ریال تعیین کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان 26 درصد به اضافه ماهانه 2 میلیون و 483 هزار و 555 ریال تعیین شد.

تاریخ :

1399/12/24

منبع :